Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

8437 cba8 500

Czasami jest coś łatwiej napisać niż powiedzieć

Mosty Warszawskie. Wrocław, 2017. 

alicexxx
1357 84b8 500
alicexxx
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
alicexxx
3609 6028
Reposted fromsarazation sarazation
alicexxx
3613 0be3 500
Reposted fromsarazation sarazation
alicexxx
9522 f984
alicexxx

April 19 2018

9631 a73c
Reposted frombrumous brumous viazwariowalam zwariowalam
alicexxx
7860 f807 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viazwariowalam zwariowalam
alicexxx
3289 13f7 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viazwariowalam zwariowalam

April 17 2018

Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viadefinicjamilosci definicjamilosci
alicexxx
alicexxx
alicexxx
alicexxx
0552 129d
Reposted fromGIFer GIFer viainsanedreamer insanedreamer
4145 ac16 500
alicexxx
0294 382d 500
Reposted fromla-lu la-lu viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
2283 2c26 500
Reposted frompulperybka pulperybka viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
2307 67cc 500
Reposted frommerkaba merkaba viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl