Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2019

alicexxx
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
alicexxx
4770 e359 500
Reposted fromFlau Flau viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

July 07 2019

alicexxx
1579 014c
alicexxx
2360 5438 500
Reposted fromnutt nutt viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

July 05 2019

alicexxx
9209 ea48
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
alicexxx
6611 48a1 500
Reposted fromFlau Flau viasarazation sarazation

June 26 2019

alicexxx

June 24 2019

alicexxx
8386 efaa
Reposted fromweightless weightless viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
http://38.media.tumblr.com/9fafd0d757a42dd5f7f6e2e831f150d0/tumblr_nahigbcmKN1qlx024o2_r1_500.gif
Reposted fromcaligula caligula viainsanedreamer insanedreamer

June 23 2019

9761 b9b6
alicexxx
Chorzów, lata 60.
Reposted fromfelicka felicka viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
8249 d58e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

June 20 2019

alicexxx
9353 5b98
Reposted fromadder adder viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
4872 4b67 500
alicexxx
„I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.”
alicexxx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl