Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

7899 5126 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
7830 3e32
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viagdziejestola gdziejestola

June 05 2017

alicexxx
4284 6bab
Reposted fromeazyi eazyi viagdziejestola gdziejestola

June 03 2017

alicexxx
Nie wolno tak rozkochiwać, aby potem sobie iść.
— Power of Trinity
Reposted frominpassing inpassing viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
9800 e21f

June 02 2017

alicexxx
2532 6ac9
Reposted fromShini Shini viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
0923 16ff
Reposted frommoniamagda moniamagda viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
  I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski "Lekka przesada"
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
6207 df59
Reposted fromedenpath edenpath viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
8654 f233
6749 68f0 500

May 31 2017

alicexxx
Reposted frommarysia marysia viatoniewszystko toniewszystko
alicexxx
alicexxx
8167 460d
Reposted fromfuckblack fuckblack viabrakperspektyw brakperspektyw
alicexxx
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
alicexxx
6187 d9de
Reposted fromchabril chabril viabrakperspektyw brakperspektyw
0297 0f76

serious:

who were you?

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl