Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

alicexxx
1185 42fc

June 26 2017

alicexxx
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
alicexxx
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski

June 23 2017

alicexxx
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
alicexxx
6386 c1d9
Reposted frommyname myname viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
8516 90cd 500
alicexxx
3507 6fc7
9761 b9b6

June 21 2017

alicexxx
alicexxx
9731 05ac 500
Moon, Venus, Jupiter.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
0665 b1ce 500
Reposted fromadriannak adriannak viagdziejestola gdziejestola

June 19 2017

alicexxx
alicexxx
4124 a13d 500
Bo to nie mięśnie czynią człowieka silnymi. Tylko tajemnice. Im więcej sekretów skrywasz, tym silniejszy jesteś w środku.
Reposted fromzenibyja zenibyja
alicexxx
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
alicexxx
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
Reposted fromdotwork dotwork viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
9182 6e7e
Reposted fromwazelina wazelina viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
5737 8641 500
2444 ff3f 500
Reposted frommyjapanese myjapanese viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl