Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2017

alicexxx
 - Boi się pan?
 - Jak każdy człowiek. Boję się, że będę bał się coraz bardziej.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromshesarebel shesarebel viagdziejestola gdziejestola

July 01 2017

7352 21cd
alicexxx
Trzeba czekać. Trzeba mieć siłę. A najważniejsze: trzeba żyć mądrze, o wiele mądrzej, niż żyło się dotychczas.
— Hłasko
Reposted fromrikita rikita viagdziejestola gdziejestola

June 27 2017

alicexxx
0600 3827
alicexxx
alicexxx
1185 42fc

June 26 2017

alicexxx
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
alicexxx
Umierałem zbyt wiele razy.
Wierząc i czekając.
Czekając w pokoju.
Patrząc na popękany sufit.
Czekając na telefon, list, pukanie do drzwi, jakikolwiek odgłos.
Doprowadzony do obłędu.  
— Charles Bukowski

June 23 2017

alicexxx
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
alicexxx
6386 c1d9
Reposted frommyname myname viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
8516 90cd 500
alicexxx
3507 6fc7
9761 b9b6

June 21 2017

alicexxx
alicexxx
9731 05ac 500
Moon, Venus, Jupiter.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
0665 b1ce 500
Reposted fromadriannak adriannak viagdziejestola gdziejestola

June 19 2017

alicexxx
alicexxx
4124 a13d 500
Bo to nie mięśnie czynią człowieka silnymi. Tylko tajemnice. Im więcej sekretów skrywasz, tym silniejszy jesteś w środku.
Reposted fromzenibyja zenibyja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl