Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

alicexxx
4911 6d7d
alicexxx
3053 e2da 500
Reposted fromkrzysk krzysk viainsanedreamer insanedreamer
9761 b9b6
alicexxx
alicexxx

to
nie my
krzykniemy
miłość

my to
krzyk niemy
my
toniemy

— katarzyna wołyniec
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viazapominanie zapominanie
alicexxx
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea viaucieknijmi ucieknijmi
alicexxx

July 19 2017

alicexxx
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
Jasne, że się bałam. Ale strach to jeszcze nie powód, żeby zmieniać zdanie.
Reposted fromaynis aynis viagdziejestola gdziejestola

July 18 2017

alicexxx
alicexxx
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viathesmajl thesmajl
alicexxx
alicexxx
  I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola

July 19 2017

alicexxx
Jestem daleko posuniętym introwertykiem, więc noszę w sobie to złudne przekonanie, że cały świat jest we mnie. Że wystarczy mi długo i cierpliwie grzebać w samym sobie, żeby dogrzebać się wszystkiego, co można spotkać na zewnątrz. Miewałem zresztą długie okresy w życiu, kie­dy się zamykałem i w ogóle nie odczuwałem potrzeby kontaktu z ludźmi. W ludziach, którzy są dookoła, nie szu­kam podniety czy olśnień.
— Piotr Najsztub
Reposted fromPiatek13 Piatek13 viagdziejestola gdziejestola
alicexxx
Jasne, że się bałam. Ale strach to jeszcze nie powód, żeby zmieniać zdanie.
Reposted fromaynis aynis viagdziejestola gdziejestola

July 18 2017

alicexxx
alicexxx
Nigdy nie błagaj o miłość, przyjaźń ani zaufanie.
— Salla Simukka – Białe jak śnieg
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viathesmajl thesmajl
alicexxx
alicexxx
  I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl