Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

2710 8b73
Reposted frombrumous brumous viazwariowalam zwariowalam
alicexxx
alicexxx
1095 dda1 500
alicexxx

Rozpoczęło się od przypadku, od pewnego zupełnie przypadkowego przypadku, który w najwyższym stopniu mógł być i mogło go nie być.

— F.Dostojewski
alicexxx
Jesteśmy społeczeństwem ginącym z nadmiaru wyboru
— Margaret Atwood
alicexxx
8030 3c1f

January 13 2020

alicexxx
...balansuję wciąż pomiędzy pragnieniami zupełnej samotności, by czytać i pracować, a tak wielką potrzebą ludzkich gestów i słów.

— Sylvia Plath

January 09 2020

alicexxx
4292 b3ff 500
alicexxx
alicexxx
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx

January 05 2020

alicexxx
2237 bce0 500
Reposted fromnulaine nulaine viasarazation sarazation
0949 68fc 500
Reposted fromanananana anananana viasarazation sarazation
alicexxx
0954 3fb6 500
Reposted frommiischa miischa viasarazation sarazation
alicexxx
9500 26bb 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
alicexxx
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation
4532 9472 500
Reposted fromtwice twice viasarazation sarazation

January 02 2020

alicexxx
alicexxx

December 29 2019

alicexxx
Każdy z nas w sobie nieraz umiera, więc życzę wszystkim nie zważywszy na wiarę, czy tez na jej brak, wewnętrznego zmartwychwstania.  Miłością. Miejcie piękny czas.  
— Fismoll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl