Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2020

alicexxx
Kto urodził się z podwyższoną wrażliwością wie, jak trudno jest przełknąć życie. I wszystko, absolutnie wszystko pożera nas. W całości.
alicexxx
3110 6ac1
Reposted fromamphetamine amphetamine viaseaweed seaweed
6146 0a75 500
Reposted frombrumous brumous viazwariowalam zwariowalam
alicexxx
0308 340e 500
Reposted fromhrafn hrafn viazwariowalam zwariowalam
alicexxx
8176 5889 500
Reposted frombitemyneck bitemyneck viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
6099 2c13 500
Reposted from0 0 viainsanedreamer insanedreamer
4588 a062
Reposted frommyjapanese myjapanese viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
5082 f4e9
Reposted fromframbuesa frambuesa viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
6495 5357 500
Taki komplement, to ja rozumiem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
8521 e103 500
Reposted fromhrafn hrafn viaviolator violator
alicexxx
7343 2277 500
Gazing [Braco] [real life] 
Reposted fromrubinek rubinek viainsanedreamer insanedreamer
alicexxx
alicexxx
8220 12ae 500
alicexxx
8386 ddbb 500
alicexxx

January 31 2020

alicexxx
4228 584d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viasarazation sarazation

January 30 2020

January 28 2020

alicexxx
Reposted fromshakeme shakeme viasarazation sarazation

January 27 2020

alicexxx
8540 8894 500
Reposted frommiischa miischa viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl